Privacy Verklaring

ALotteStampingFun, gevestigd aan Kruisplein 868,  3012 CC Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1. Contactgegevens:

ALotteStampingFun
Kruisplein 868
3012 CC Rotterdam

+31 638446423

www.alottestampingfun.nl
lotte@alottestampingfun.nl

KvKnr: 65930053

De eigenaresse van ALotteStampingFun is Lotte Noordzij-Walther. Zij is te bereiken via lotte@alottestampingfun.nl

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

ALotteStampingFun verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via lotte@alottestampingfun.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

ALotteStampingFun verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– ALotteStampingFun verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

5. Geautomatiseerde besluitvorming 

ALotteStampingFun neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ALotteStampingFun) tussen zit.

6. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ALotteStampingFun bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De volgende bewaartermijnen worden gehanteerd:
– E-mails met betrekking tot bestellingen maximaal 3 jaar
– E-mails met betrekking tot aanvragen/ informatie maximaal 2 jaar
– E-mails met betrekking tot financiële administratie onbeperkt
– Data voor verwerking van facturen maximaal 7 jaar

7. Delen van persoonsgegevens met derden 

ALotteStampingFun verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ALotteStampingFun blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

8. Weblog
8a. Weblog volgen

De weblog van ALotteStampingFun wordt gehost door WordPress. Je kunt de weblog van ALotteStampingFun op verschillende manieren volgen. Eén van de manieren is het ontvangen van bijdragen via email. Hiervoor maakt ALotteStampingFun gebruik van JetPack. Deze mails bevatten een link waarmee je jezelf ook kunt uitschrijven. Deze mailadressen worden binnen de gehoste omgeving van ALotteStampingFun geregistreerd. De mailadressen van abonnees/volgers gebruikt ALotteStampingFun voor geen enkele ander doel dan het automatisch versturen van updates.

8b. Reacties op weblog

Het is niet nodig om een account aan te maken als je wilt reageren op berichten op het weblog van ALotteStampingFun. Wel wordt er gevraagd naar je naam en e-mailadres. Optioneel kun je ook je eigen website achterlaten.

Het e-mailadres is nooit zichtbaar voor andere bezoekers. Het e-mailadres zal uitsluitend gebruikt worden indien de beheerder via e-mail in contact moet/wil komen met degene die reageert. De verzamelde e-mailadressen zullen niet worden gebruikt voor een ander doel noch worden gepubliceerd, verkocht of anderzijds verspreid.

ALotteStampingFun modereert reacties met het oog op het voorkomen van naar haar oordeel ongepast, seksistisch, racistisch en grof taalgebruik, bij overduidelijke nepnamen en bij spam. ALotteStampingFun streeft er naar reacties binnen maximaal 24 uur te publiceren. Vakantieperiode vormen hier een uitzondering op. ALotteStampingFun behoudt zich het recht voor om de reactiemogelijkheid tijdelijk of permanent uit te zetten.

Indien een bezoeker een reactie achterlaat, heeft deze zelf de mogelijkheid om na het plaatsen van de reactie deze te wijzigen of verwijderen.

9. Nieuwsbrief

ALotteStampingFun gebruikt het inschrijfformulier voor nieuwsbrieven van MailChimp. Het e-mailadres dat u hierbij achterlaat, zal uitsluitend gebruikt worden voor het verzenden van nieuwsbrieven. Het e-mailadres zal niet worden gebruikt voor een ander doel noch worden gepubliceerd, verkocht of anderzijds verspreid.

10. Inzage en recht op aanpassing/verwijdering
Het is voor de beheerder van dit weblog mogelijk om de door de weblog gebruikte plugins verzamelde informatie te wijzigen of  te verwijderen. Het opvragen van de over een individuele gebruiker vastgelegde informatie is echter beperkt tot de door die bedrijven beschikbaar gestelde rapportages.

12. Cookies, of vergelijkbare technieken,, die wij gebruiken

ALotteStampingFun gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

13. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ALotteStampingFun en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar lotte@alottestampingfun.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

ALotteStampingFun wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

14. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

ALotteStampingFun neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via lotte@alottestampingfun.nl. ALotteStampingFun heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.